a

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium natus error sit omnis iste natus error sit voluptatem accusantium.

@2018. Select Theme All Rights Reserved.

góra
Regulamin

Świadczenia usług drogą elektroniczną serwisu internetowego www.projekt.granitnaturalny.pl (dalej jako Regulamin)


Administratorem serwisu internetowego www.projekt.granitnaturalny.pl jest Granit Naturalny Sp. z
o.o. Kontakt z Administratorem jest możliwy na następujące dane:

 1. adres pocztowy: 62-800;

 2. numer telefonu: 724 130 520;

 3. adres poczty elektronicznej: projekt@granitnaturalny.pl;

 1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Konsument
  – osoba fizyczna dokonująca czynności niezwiązanej bezpośrednio z
  jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 2. Kupujący
  – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
  osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
  prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, która
  nabyła lub zamierza nabyć Produkt za pośrednictwem Serwisu. Osoba
  fizyczna nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych może
  nabywać Produkty za pośrednictwem Serwisu pod warunkiem uzyskania
  pisemnej zgody swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna
  prawnego.

 3. Produkt
  – produkty i usługi opisane na Stronach Produktowych, które
  Kupujący może nabyć za korzystając z funkcjonalności Serwisu.

 4. Polityka Prywatności
  – zbiór stosowanych przez Usługodawcę zasad dotyczących
  przetwarzania i ochrony danych osobowych osób fizycznych,
  udostępniany nieodpłatnie w Serwisie.

 5. RODO
  – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
  dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w
  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
  rozporządzenie o ochronie danych).

 6. Serwis
  – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod nazwą Granit
  Naturalny dostępny pod adresem www.projekt.granitnaturalny.pl

 7. Sprzedający
  – Granit Naturalny Sp. z o.o.

 8. Strona Produktowa –
  strona internetowa w Serwisie zawierająca najważniejsze informacje
  o Produktach i możliwości ich nabycia.

 9. Umowa
  – umowa pomiędzy Sprzedającym a Kupującym. W odniesieniu do
  Kupujących będących Konsumentami Umowa jest umową zawieraną na
  odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30-go maja 2014 roku o prawach
  konsumenta (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 683, ze zm.).

 10. Usługi
  – usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną, bez
  jednoczesnej obecności stron (na odległość) poprzez przekaz danych
  na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłane i otrzymywane za
  pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z
  kompresją cyfrową, i przechowywania danych, które są w całości
  nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci
  telekomunikacyjnej.

 11. Ustawa
  – ustawa z dnia 18-go lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą
  elektroniczną (Dz.U. 2013 poz. 1422, ze zm.).

 12. Usługodawca
  – Granit Naturalny Sp. z o.o.

 13. Usługobiorca
  – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu, posiadająca pełną zdolność
  do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
  nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy
  przyznają zdolność prawną. Użytkownikiem może być również osoba
  fizyczna nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod
  warunkiem uzyskania pisemnej zgody swojego przedstawiciela
  ustawowego lub opiekuna prawnego na korzystanie z Serwisu.

 1. Postanowienia wstępne
 1. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem oraz prawem
  powszechnie obowiązującym.

 2. Regulamin realizuje obowiązki Ustawy, określa zasady i warunki
  świadczenia i korzystania z Usług, w szczególności:

 1. rodzaj i zakres świadczonych Usług;

 2. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług;

 3. opis postępowania reklamacyjnego w zakresie świadczenia Usług.

 1. Usługodawca udostępnia Regulamin nieodpłatnie w sposób
  umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za
  pomocą systemu teleinformatycznego Usługobiorcy. Usługobiorca może
  zapoznać się z treścią Regulaminu w każdym czasie, w tym na żądanie
  lub przed zawarciem umowy o świadczenie Usług.

 2. Warunkiem korzystania z Usług i Serwisu jest zapoznanie się z
  Regulaminem oraz jego akceptacja. Usługobiorca powinien zapoznać
  się z Regulaminem niezwłocznie po wejściu na stronę internetową
  Serwisu, w przypadku niewyrażenia zgody na postanowienia
  Regulaminu, powinien opuścić Serwis zaprzestając przeglądania jego
  zawartości.

 3. Do zawarcia umowy o świadczenie Usługi dochodzi w chwili
  rozpoczęcia korzystania z niej przez Usługobiorcę. Usługobiorca
  może w każdej chwili zakończyć korzystanie Usługi oraz powrócić do
  korzystania z niej w późniejszym terminie.

 4. Usługodawca zapewnia dostępność Usług 24 godziny na dobę, 7 dni w
  tygodniu, z wyjątkiem przerw technicznych lub przerw wynikających z
  przyczyn niezależnych od Usługodawcy, w tym z powodu działania siły
  wyższej.

 5. Usługodawca zapewnia prawidłowe funkcjonowanie systemu
  teleinformatycznego, którym się posługuje, oraz uniemożliwia dostęp
  do poszczególnych Usług przez osoby nieuprawnione. Przy realizacji
  tego obowiązku Usługodawca korzysta z odpowiednich technik
  kryptograficznych polegających na weryfikacji Usługobiorcy za
  pomocą indywidualnych danych dostępowych.

 6. Usługodawca zabrania wprowadzania do Serwisu i rozpowszechniania za
  jego pośrednictwem treści o charakterze bezprawnym lub podejmowania
  działań mogących zakłócać pracę Systemu lub go uszkodzić.
  Usługodawca zabrania korzystania z Systemu i Usług w sposób
  sprzeczny z prawem.

 7. Usługodawca może bez uprzedzenia zaprzestać świadczenia Usług lub
  uniemożliwić do nich dostęp, gdy poweźmie wiarygodną informację, że
  Usługobiorca korzysta z Usług w sposób sprzeczny z prawem lub
  Regulaminem.

 8. Usługodawca może bez uprzedzenia usunąć dane wprowadzone do Systemu
  przez Usługobiorcę lub uniemożliwić do nich dostęp, gdy poweźmie
  wiarygodną informację, że dane te są sprzeczne z prawem lub
  Regulaminem.

 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wyświetlania komunikatów
  kierowanych do Usługobiorcy podczas przeglądania treści Serwisu lub
  korzystania z Usług.

 1. Usługi
 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Serwisu Usługi zwyczajowo
  dostępne na tego rodzaju stronach internetowych, z wyróżnieniem
  następujących Usług:

 1. Sklep
  – usługi umożliwiające zawieranie umów o dostarczanie treści
  cyfrowych lub sprzedaży produktów lub Usług Usługodawcy lub innych
  podmiotów; Sklep obejmuje funkcjonalności takie jak koszyk, dostęp
  do bramek płatności elektronicznych oraz automatyczne przesyłanie
  wiadomości potwierdzających warunki transakcji, które są niezbędne
  do zgodnego z prawem i zwyczajami zawierania umów w ramach handlu w
  Internecie;

 2. Konto
  – usługi zapewniające dostęp do części Serwisu, które są
  niepubliczne lub/i odpłatne; Usługobiorca korzysta z Konta przez
  indywidulane dane dostępowe (login i hasło); Konto umożliwia m.in.
  zawieranie umów o dostarczanie treści cyfrowych, korzystane z
  zakupionych w Sklepie produktów lub usług, w tym pobieranie i
  zapisywanie związanych z nimi materiałów na urządzeniu Usługobiorcy
  (gdy wynika to z ich specyfiki);

 3. Komunikacja
  – usługi umożliwiające komunikowanie się Usługobiorcy, Usługodawcy
  i innych podmiotów; Komunikacja obejmuje w szczególności możliwość
  zapisania się lub wypisania z listy mailingowej ( newsletter) lub skorzystania z formularzy kontaktowych w
  celu przekazania informacji i dokumentów; Wiadomości przesyłane w
  ramach listy mailingowej mogą zawierać informacje handlowe lub
  stanowiące marketing bezpośredni.

 1. Usługobiorca samodzielnie decyduje o tym, jakie dane wprowadza,
  podaje lub pobiera podczas korzystania Usług.

 2. Korzystanie z Usług i Serwisu związane jest z przesyłaniem danych
  przez sieć publiczną Internet, przez co obarczone jest ryzykiem
  charakterystycznym dla tej sieci, w tym utraty lub przechwycenia
  przesyłanych danych. Z zastrzeżeniem zdania pierwszego korzystanie
  z Usług nie jest związane ze szczególnymi zagrożeniami dla
  Usługobiorcy.

 3. Usługodawca przesyła wiadomości w ramach listy mailingowej
  wyłącznie do Usługobiorców zapisanych na tę listę. Usługobiorca
  może zapisać się na listę mailingową podczas zakładania Konta lub w
  późniejszym terminie, oraz wypisać się z tej listy mailingowej w
  dowolnym momencie. Usługodawca umożliwia wypisanie się z listy
  mailingowej poprzez odnośnik zamieszczany w każdej wysyłanej
  wiadomości.

 1. Sklep
 1. Sklep przeznaczony jest dla osób pełnoletnich oraz posiadających
  pełną zdolność do czynności prawych.

 2. Dokonywanie transakcji przez Sklep odbywa się przez składanie
  zamówień zgodnie z informacjami i komunikatami pojawiającymi się w
  Serwisie po wybraniu Usługi. Przed złożeniem zamówienia
  Usługobiorca powinien:

 1. zapoznać się z warunkami i dostępnością Usługi;

 2. w razie jakichkolwiek wątpliwości, w szczególności wobec treści
  oferty lub świadczenia Usługi, skontaktować się z Usługodawcą przed
  podjęciem decyzji o związaniu się umową;

 3. założyć Konto w Serwisie – jeżeli jest to wymagane;

 4. potwierdzić znajomość związanych z Usługą regulaminów i zasad
  ochrony danych osobowych, a także potwierdzić prawdziwości i
  kompletności podanych przez siebie danych i informacji.


 1. Usługodawca wyświetla komunikat o otrzymaniu zamówienia i
  potwierdza jego przyjęcie do realizacji pocztą elektroniczną
  (e-mail). Umowa w rozumieniu Kodeksu cywilnego zostaje zawarta z
  chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji pocztą
  elektroniczną (e-mail). Ceny i opisy poszczególnych produktów i
  usług podawane w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu
  cywilnego, lecz informację handlową lub zaproszenie do składania
  ofert.

 2. Składając zamówienie Usługobiorca zobowiązany jest wprowadzać dane
  aktualne, pełne i zgodne z rzeczywistością. Wprowadzane dane nie
  mogą naruszać przepisów prawa, dobrych obyczajów oraz praw osób
  trzecich.

 3. Szczegółowe warunku zawierania umów sprzedaży Produktów opisane są
  dalej w Regulaminie.

 1. Konto
 1. Usługobiorca może założyć Konto rejestrując się w Serwisie albo
  korzystając z istniejących już profili na portalach Facebook albo
  Google. Usługobiorca może również zlecić założenie dla niego Konta
  przez Usługodawcę, kontaktując się z nim telefonicznie lub za
  pomocą poczty elektronicznej (e-mail).

 2. W przypadku nabycia przez Usługobiorcę usług, do których dostęp
  możliwy jest wyłącznie za pośrednictwem Konta, przy wykorzystaniu
  przelewu tradycyjnego lub w przypadku rozłożenia płatności na raty
  Usługodawca założy Usługobiorcy Konto oraz przekaże mu dane
  potrzebne do zalogowania.

 3. Usługodawca potwierdza założenia Konta widomością wysłaną pocztą
  elektroniczną (e-mail) na adres podany przez Usługobiorcę przy
  zakładaniu Konta. Założenie i posiadanie Konta w Serwisie jest
  bezpłatne. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto.

 4. Właścicielem danych wprowadzonych do Serwisu przy zakładaniu i
  korzystaniu z Konta oraz osobą odpowiedzialną za te dane jest
  Usługobiorca. Usługodawca nie odpowiada za dane, treść i skutki
  oświadczeń składanych przez Usługobiorcę lub inne osoby za
  pośrednictwem Serwisu.

 5. Dane dostępowe do Konta (login i hasło) są poufne. Usługobiorcy
  zabronione jest korzystanie z Konta, które nie zostało dla niego
  utworzone, oraz udostępnianie swoich danych dostępowych osobom
  trzecim. Usługodawca nie odpowiada za skutki ujawnienia danych
  dostępowych oraz za działania osób, które uzyskały dostęp do tych
  danych.

 6. Usługobiorca ma obowiązek aktualizacji swoich danych podanych przy
  zakładaniu Konta. Funkcje aktualizacji są dostępne po zalogowaniu
  na Konto.

 7. Usługobiorca może w każdym czasie zażądać usunięcia jego Konta
  przez Usługodawcę. Usunięcie Konta w następstwie takiego żądania
  oznacza rezygnację z Usług związanych z Kontem oraz utratę
  możliwości korzystania z udostępnianych przez Konto materiałów
  cyfrowych.

 8. Usługodawca może w każdym czasie, bez uprzedzenia, pozbawić lub
  ograniczyć dostęp do Konta lub Konto usunąć, gdy poweźmie
  wiarygodną informację, że Usługobiorca narusza postanowienia
  Regulaminu. Usługodawca może uprzednio poinformować Usługobiorcę o
  opisanych w zdaniu pierwszym okolicznościach wysyłając wiadomość
  pocztą elektroniczną (e-mail).

 1. Warunki korzystania z Usług
 1. Usługodawca określa minimalne wymagania techniczne umożliwiające
  prawidłowe korzystanie z Usług i Serwisu:

 1. w zakresie sprzętu: urządzenie umożliwiające płynne przeglądanie
  stron internetowych w rozdzielczości 1366×768 oraz wypełnianie
  formularzy Internetowych;

 2. w zakresie oprogramowania: przeglądarka internetowa umożliwiająca
  wyświetlanie dokumentów HTML powiązanych w sieci Internet z
  włączoną obsługą plików Cookie’s i Java Script (zalecany Google
  Chrome w jego najnowszej wersji);

 3. w zakresie usług od podmiotów trzecich: dostęp do sieci publicznej
  Internet.

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie
  Usług i Serwisu w przyczyn od niego niezależnych lub przez niego
  niezawinionych. Usługodawca nie odpowiada w szczególności za leżące
  po stronie Usługobiorcy: (a) nieprawidłowe funkcjonowanie sprzętu,
  (b) nieprawidłowe funkcjonowanie oprogramowania, (c) nieprawidłowe
  funkcjonowanie dostępu do sieci publicznej Internet, (d) sprzeczne
  z prawem lub Regulaminem postępowanie osób trzecich.

 2. Usługodawcy lub innym podmiotom przysługują autorskie prawa
  majątkowe do Usług i Serwisu, w tym jego kompozycji, grafiki i
  innych treści twórczych, a także publikowanych w Serwisie
  informacji i materiałów. Opisane w zdaniu pierwszym elementy
  Serwisu stanowią utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i
  prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231, ze zm.) i
  podlegają ochronie prawnej (dalej jako Utwory).

 3. Usługodawca zezwala Usługobiorcy na korzystanie z Utworów wyłącznie
  na jego użytek osobisty w zakresie, jakie jest niezbędny do
  korzystania z Usług. Usługodawca zabrania opracowywania lub
  rozpowszechniania Utworów i ich opracowań bez jego zgody,
  udzielonej uprzednio i pisemnie pod rygorem nieważności ( ad solemnitatem).

 4. Usługodawca – po zawarciu umowy nabycia Produktów zgodnie z
  Regulaminem – udostępnia nabyte treści niezwłocznie na Koncie
  Usługobiorcy, chyba że nie wynika to z opisu Produktu, nie jest
  możliwe technicznie albo nie jest uzasadnione z uwagi na charakter
  produktu lub Usługi. Usługodawca poinformuje Usługobiorcę o tych
  okolicznościach niezwłocznie (jeżeli nie wynikało to uprzednio z
  oferty) oraz wskaże przewidywany czas udostępnienia nabytych
  treści. W przypadku konieczności założenia Konta przez Usługodawcę,
  czas potrzebny na udostępnienie treści może ulec wydłużeniu o okres
  niezbędny na założenie Konta.

 1. Zasady dotyczące nabywania Produktów
 1. Regulamin i treści na Stronach Produktowych stanowią łącznie treść
  umowy sprzedaży Produktu pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, odnoszą
  się do siebie i wzajemnie uzupełniają. Powinny być interpretowane
  łącznie, przy czym w razie kolizji, postanowienia zawartej umowy
  znajdują pierwszeństwo przed Regulaminem. Warunkiem zawarcia umowy
  sprzedaży Produktu jest zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu
  i ich akceptacja.

 2. Treść umowy sprzedaży Produktu odpowiada warunkom opisanym na
  Stronie Produktowej w chwili składania zamówienia (aktualnej na
  moment wyrażenia przez Kupującego woli związania się umową), które
  po jego przyjęciu przez Sprzedającego (potwierdzenie przyjęcia
  zamówienia do realizacji) wiążą Kupującego i Sprzedającego.

 3. Kupujący nie jest uprawniony do zmiany warunków Umowy opisanych na
  Stronie Produktowej – składając zamówienie zmierza do zawarcia
  Umowy zgodnej z tymi warunkami, z zastrzeżeniem możliwości ich
  modyfikacji w ramach indywidualnych ustaleń ze Sprzedającym. Zmiana
  wymaja zgody obu stron i potwierdzenia co najmniej w formie
  dokumentowej (e-mail).

 4. Dane Kupującego ustalane są na podstawie wprowadzonych przez niego
  informacji na etapie składania zamówienia. Sprzedający zastrzega
  sobie prawo do weryfikacji tych danych.

 5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub
  nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy zawartej z
  Kupującym lub Regulaminu z powodu Siły Wyższej.

 6. Zamówienia na Produkty będą dokonywane są w formie elektronicznej
  za pośrednictwem Serwisu zgodnie z pojawiającymi się informacjami i
  komunikatami. Przed złożeniem zamówienia Kupujący powinien:

 1. szczegółowo zapoznać się z Stroną Produktową, warunkami nabycia i
  korzystania z Produktu, jego dostępnością i zasadami transakcji; W
  razie wątpliwości co do treści przyszłej Umowy Kupujący, przed
  złożeniem zamówienia, zobowiązany jest zwrócić się o wyjaśnienie
  tych wątpliwości telefonicznie do Sprzedającego;

 2. potwierdzić znajomość związanych z Produktami regulaminów oraz
  zasad ochrony danych osobowych, a także potwierdzić prawdziwości i
  kompletności podanych przez siebie danych i informacji.

 1. Sprzedający dopuszcza możliwość składania zamówień poprzez
  funkcjonalność „Koszyk” dostępną w Serwisie, za pośrednictwem
  poczty elektronicznej (e-mail) oraz telefonicznie.

 2. Sprzedający dokumentuje sprzedaż dokonaną na rzecz Kupującego w
  postaci faktury przesyłanej pocztą tradycyjną lub elektroniczną
  (e-mail) w zależności od ustaleń stron. Kupujący wyraża zgodę na
  wystawianie przez Sprzedającego faktur w postaci elektronicznej
  (plik PDF), bez konieczności składania na nich podpisu. Sprzedający
  będzie doręczał faktury drogą elektroniczną (e-mail) na dane do
  doręczeń wskazane w Umowie.

 3. Kupujący jest zobowiązany terminowo uiszczać należności pieniężne
  wynikające z zawartych umów. Płatności będą dokonywane w formie
  wybranej przez Kupującego zgodnie z informacjami podanymi na
  Stronie Produktowej.

 1. Ceny i metody płatności
 1. Ceny w Serwisie są podawane w złotych polskich (PLN) i zawierają
  podatek od towarów i usług w wysokości wynikającej z właściwych
  przepisów prawa (ceny „brutto”).

 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany opublikowanych w
  Serwisie cen i opisów, a także zamieszczania o nowych informacji,
  prowadzenia akcji marketingowych lub innych podobnych działań
  handlowych i marketingowych.

 3. Usługodawca wskazuje dostępne sposoby płatności za poszczególne
  produkty i Usługi w ich opisie. W zależności od przypadku
  Usługodawca umożliwia uiszczenie ceny sprzedaży na jeden, kilka lub
  wszystkie z następujących sposobów:

 1. przelewem tradycyjnym lub internetowym – realizacja zamówienia
  zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu wpłaty całkowitej ceny
  sprzedaży na rachunku bankowym oferenta;

 2. szybkim przelewem internetowym przez bramkę płatniczą „Przelewy24”
  – realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu wpłaty
  całkowitej ceny sprzedaży na rachunku bankowych oferenta;
  transakcje te przeprowadzane są za pośrednictwem PayPro S.A. z
  siedzibą w Poznaniu zgodnie z regulaminem:
  https://www.przelewy24.pl/regulamin;

 1. Pliki Cookies
 1. Korzystanie z Usług Usługodawcy wiąże się z wprowadzeniem do
  systemu teleinformatycznego Usługobiorcy danych niebędących
  składnikiem Usług, które stanowią pliki przechowywane w urządzeniu
  końcowym Usługobiorcy przeznaczone do wykorzystywania w związku z
  korzystaniem z Serwisu (dalej jako Pliki Cookies).

 2. Serwis nie zbiera automatycznie żadnych informacji, za wyjątkiem
  informacji zawartych w Plikach Cookies oraz wybranych sesji
  użytkownika.

 3. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony, z której pochodzą,
  czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  Pliki Cookies wykorzystywane są w celu dostosowania i optymalizacji
  zawartości Serwisu do preferencji Usługobiorcy.

 4. Pliki Cookies w szczególności: pozwalają rozpoznać urządzenie
  Usługobiorcy i wyświetlić treści w sposób dostosowany do jego
  indywidualnych potrzeb; pozwalają tworzyć statystyki pomagające
  zrozumieć, jak Usługodawca korzysta z Serwisu, aby ulepszyć jego
  strukturę i funkcjonalności.

 5. Usługodawca stosuje zazwyczaj dwa następujące typy Plików Cookies,
  tj. sesyjne (session cookies) oraz stałe ( persistent cookies). Pliki Cookies sesyjne są plikami
  tymczasowymi przechowywanymi w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do
  czasu wylogowania, opuszczenia Systemu lub wyłączenia
  oprogramowania zapewniającego dostęp do Systemu. Pliki Cookies
  stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługodawcy przez czas
  określony w parametrach tych plików lub do czasu ich usunięcia
  przez Usługodawcę.

 6. W ramach Serwisu Usługodawca stosuje następujące rodzaje plików
  cookies: (a) niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z
  usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki
  cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w
  ramach Serwisu; (b) pliki cookies służące do zapewnienia
  bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie
  uwierzytelniania w ramach Serwisu; (c) wydajnościowe pliki cookies,
  umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron
  internetowych Serwisu; (d) funkcjonalne pliki cookies,
  umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Usługobiorcę ustawień i
  personalizację interfejsu Serwisu, np. w zakresie wybranego języka
  lub regionu, z którego pochodzi Usługobiorca, rozmiaru czcionki,
  wyglądu strony internetowej itp.

 1. Klauzula informacyjna (Prawa Konsumenta)
 1. Konsument prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania
  jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po
  upływie 14 dni od dnia:

 1. zawarcia umowy, która dotyczyła świadczenie usług lub dostarczania
  treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym,

 2. w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba
  trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w
  posiadanie rzeczy, w przypadku umowy zobowiązującej do
  przeniesienia własności rzeczy.

 1. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi
  poinformować Sprzedającego o decyzji o odstąpieniu od umowy w
  drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane
  pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Kupujący może skorzystać
  z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik do
  Regulaminu, ale nie jest to obowiązkowe.

 2. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby
  Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu
  prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od
  umowy.

 3. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca Konsumentowi
  wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z
  wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez
  Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób
  dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w
  każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument
  poinformował Sprzedającego o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia
  od umowy.

 4. Sprzedający dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych
  sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji,
  chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w
  każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym
  zwrotem. W przypadku odstąpienia od umowy zobowiązującej do
  przeniesienia własności rzeczy Sprzedający może wstrzymać się ze
  zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu
  dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które
  zdarzenie nastąpi wcześniej.

 5. Jeżeli Konsument otrzymał rzecz w związku z umową zobowiązany jest
  odesłać ją lub przekazać Sprzedającemu niezwłocznie, nie później
  niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy.
  Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem
  terminu 14 dni. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie
  koszty zwrotu rzeczy. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie
  wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż
  było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania
  rzeczy.

 6. Jeżeli Konsument zażądał rozpoczęcia świadczenia usług przed
  upływem terminu do odstąpienia od umowy, to wówczas zobowiązany
  jest zapłacić Sprzedającemu kwotę proporcjonalną do zakresu
  świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformował
  Sprzedającego o odstąpieniu od umowy.

 7. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na
  odległość, w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za
  wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed
  rozpoczęciem świadczenia usługi, że po jego spełnieniu przez
  Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy,

 2. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne
  albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu,
  jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

 3. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów
  mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług
  związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi
  lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres
  świadczenia usługi,

 4. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku
  materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za
  wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od
  umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa
  odstąpienia od umowy.

 1. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania
  reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości
  polubownego rozwiązywania sporów przy zakupach internetowych,
  Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej
  platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:
  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 1. Klauzula informacyjna (Dane Osobowe)
 1. Usługodawca jest administratorem danych osobowych Usługobiorcy w
  rozumieniu RODO (dalej jako Administrator), które
  pobrał w związku ze świadczeniem Usług. Zdanie pierwsze dotyczy w
  szczególności danych wprowadzanych do formularzy przy zakładaniu
  Konta.

 2. Usługodawca przetwarza dane osobowe na podstawie oraz z zachowaniem
  wymogów RODO.

 3. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych Usługobiorca może
  kontaktować się z Usługodawcą na dane wskazane we wstępie
  Regulaminu. Usługodawca może wymagać podania informacji
  pozwalających na uwierzytelnienie osoby zgłaszającej
  (Usługobiorcy).

 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest umowa o świadczenie
  Usług lub zgodna Usługobiorcy. Usługobiorca podaje dane osobowe
  dobrowolne, przy czym niektóre Usługi mogą być dostępne wyłącznie w
  przypadku podania tych danych i wyrażanie zgody na ich
  przetwarzanie.

 5. Usługodawca przetwarza dane osobowe wyłącznie w celach:

 1. związanych z zawarciem i realizacją umów, a także ich rozliczenia
  (w tym wystawianie faktur i dokumentów księgowych), rozpatrywania
  skarg i wniosków oraz udzielania odpowiedzi na pytania (zgodnie z
  art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

 2. wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości (Dz.
  U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.), w szczególności art. 74 tej ustawy
  (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);

 3. statystycznych i analitycznych, w tym lepszego doboru Usług,
  optymalizacji świadczenia Usług, zapewniania bezpieczeństwa
  Serwisu, wykrywania przypadków niedozwolonego korzystania z Usług,
  analizy finansowej i w celu realizacji jego prawnie uzasadnionego
  interesu (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

 4. ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami,
  będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy
  (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);


 5. przekazywania informacji marketingowych środkami komunikacji
  elektronicznej, przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych
  i automatycznych systemów wywołujących, bądź w innym celu
  określonym w treści zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

 1. Usługodawca, w zależności od przypadku, przetwarza następujące dane
  osobowe: imię i nazwisko, firmę, adres siedziby i adres do
  korespondencji, NIP, adres poczty elektronicznej (e-mail), numer
  telefonu, numer rachunku bankowego, dane instytucji finansowej.

 2. Usługodawca stosuje środki zapewniające bezpieczeństwo
  przetwarzanych danych osobowych, w tym: uniemożliwiające dostęp
  nieuprawnionym osobom; uniemożlwiające przetwarzanie z naruszeniem
  prawa; zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub
  zniszczeniu.

 3. Dane osobowe będą przechowywane przez Usługodawcę tak długo, jak
  będzie to konieczne do realizacji umowy lub celu, w jakim te dane
  zostały pobrane, w tym do ich rozliczenia i dochodzenia roszczeń
  (co najmniej przez okres ich przedawnienia) oraz wypełnienia
  obowiązków prawnych ciążących na Usługodawcy.

 4. Usługodawca przekazuje dane osobowe innym podmiotom, które
  przetwarzają te dane w jego imieniu, w szczególności podmiotom, z
  którymi stale współpracuje, w tym świadczącym na jego rzecz usługi
  doradcze, audytowe, prawne, podatkowe, rachunkowe, informatyczne,
  hostingowe, reklamowe i marketingowe. Usługodawca zapewnia, że
  podmioty wskazane w zdaniu pierwszym będą przetwarzać dane osobowe
  wyłącznie w celach, o których mowa w Regulaminie lub Polityce
  Prywatności dostępnej w Serwisie.

 5. Usługodawca może przekazywać dane osobowe do państw i organizacji
  spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Usługodawca może
  podejmować zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będących wynikiem
  profilowania.

 6. Usługobiorca może w każdym czasie wykonywać przysługujące mu prawo:
  żądania dostępu do danych i otrzymania kopii; żądania sprostowania
  (poprawiania) danych lub ich usunięcia, żądania ograniczenia
  przetwarzania danych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
  danych; żądania przeniesienia swoich danych; wniesienia skargi do
  organu nadzorczego.

 1. Reklamacje
 1. Usługobiorcy/Kupujący mogą składać pisemne reklamacje w sprawach
  dotyczących Usług i Produktów, listem poleconym nadanym na dane
  wskazane we wstępie Regulaminu.

 2. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest podanie przez
  Usługobiorcę/Kupującego następujących danych:

 1. oznaczenie Usługobiorcy/Kupującego, w tym jego imię i nazwisko,
  adres pocztowy, adres e-mail, numer telefoniczny, a w przypadku
  osób prawnych nazwę, adres siedziby i dane kontaktowe osoby
  upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją;

 2. datę wystąpienia i opis problemu będącego podstawą złożenia
  reklamacji.

 1. Reklamacja może dotyczyć w szczególności zablokowania przez
  Usługodawcę dostępu do Konta lub usunięcia Konta w związku z
  naruszeniem Regulaminu. Przed złożeniem reklamacji w zakresie
  opisanym w zdaniu pierwszym, Usługobiorca zwraca się do Usługodawcy
  z wnioskiem o uzasadnienie decyzji o zablokowaniu dostępu do Konta
  lub jego usunięciu. W reklamacji Usługobiorca zobowiązany jest
  ustosunkować się do otrzymanego uzasadnienia i złożyć wyjaśnienia.
  Usługodawca może Konto odblokować lub przywrócić.

 2. Usługodawca/Sprzedający rozpatruje reklamacje nie później niż w
  terminie 14 dni liczonych od dnia otrzymania zgłoszenia, a gdyby
  nie było to możliwe, informuje zgłaszającego o późniejszym terminie
  rozpatrzenia reklamacji. Brak rozpatrzenia reklamacji we wskazanym
  terminie nie oznacza jej uznania.

 3. O rozpatrzeniu reklamacji Usługodawca/Sprzedający zawiadamia
  zgłaszającego niezwłocznie, pisemnie lub za pośrednictwem poczty
  elektronicznej (e-mail) na adres podane w zgłoszeniu.

 1. Postanowienia końcowe
    1. Niniejszy Regulamin podlega i będzie interpretowany
     zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej. Konsument
     mający miejsce zwykłego pobytu na terenie Unii
     Europejskiej lub Wielkiej Brytanii korzysta dodatkowo z
     ochrony, jaką zapewniają bezwzględnie obowiązujące
     przepisy prawa kraju jego zamieszkania. Konsument może
     wnieść roszczenie o wyegzekwowanie swoich praw w
     związku z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Umów w Polsce,
     Wielkiej Brytanii lub w kraju Unii Europejskiej, w
     którym ma miejsce zamieszkania. Jeśli konsument ma
     miejsce zamieszkania na terenie Unii Europejskiej,
     Komisja Europejska zapewnia platformę internetowego
     rozstrzygania sporów, do której można uzyskać dostęp
     tutaj: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

    2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień
     Regulaminu. Zmiany obowiązują po upływie 14 dni od dnia
     ich opublikowania w Serwisie. Opublikowanie zmian
     oznacza wprowadzenie ich do środka komunikacji
     elektronicznej w taki sposób, że Usługobiorca może
     zapoznać się z ich treścią. Zmiana Regulaminu pozostaje
     bez wpływu na postanowienia zawartych uprzednio umów.

    3. Nieważność, nieskuteczność lub niewykonalność
     któregokolwiek z postanowień Regulaminu, w jakimkolwiek
     zakresie, nie powoduje nieważności, nieskuteczności ani
     niewykonalności innych jego postanowień

    4. Usługobiorca zobowiązuje się współdziałać w dobrej
     wierze z Usługodawcą przy wykonaniu umów o świadczenie
     Usług, w tym udzielać wyjaśnień co do legalności jego
     poleceń i instrukcji terminowo wywiązywać się z
     obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Regulamin sklepu internetowego www.GranitNaturalny.pl obowiązujący od dnia
06.08.2021 r.

Warto się zapoznać

Najczęściej zadawane
pytania

wejście do domu projekt
Jak długo będę czekał na projekt?

Przygotowanie projektu zajmuje nam maksymalnie do 12 dni roboczych od otrzymania wszystkich niezbędnych materiałów do przygotowania projektu nawierzchni.

Czy jest możliwość porozmawiania na temat przygotowywanego projektu?

Oczywiście. Zachęcamy do kontaktu. Jeśli masz pytanie dot. projektu albo chciałbyś przekazać nam swoją wizję, sugestie, napisz do nas | projekt@granitnaturalny.pl lub zadzwoń +48 724 130 520

Jak można otrzymać zwrot kosztów za projekt nawierzchni?

W zależności od wybranego projektu, otrzymujesz częściowy zwrot poniesionych kosztów za usługę projektowania. Warunkiem jest zakup określonej w pakiecie ilości zaprojektowanego towaru, w ciągu 90 dni od zaakceptowanego projektu. Dowiedz się więcej o pkaietach projektowych.

Czy kupując pakiet Rozszerzony 3d Plus muszę przesłać Państwu pomiary i rzuty?

Nie, wybierając pakiet Rozszerzony 3d Plus wszystko zrobi za Ciebie projektant – zrobi zdjęcia, dokona pomiaru, inwentaryzacji. Ty przygotuj tylko dokumenty – projekt domu, rzut parteru, mapkę geodezyjną.

Jak przygotować się na spotkanie z Projektantem?

Żeby spotkanie z Projektantem było efektywne, przygotuje projekt swojego domu, rzut parteru praz mapkę geodezyjną. Projektant zrobi zdjęcia, przeprowadzi pomiar, inwentaryzację i przeprowadzi z Tobą rozmowę dopytując o Twoje potrzeby, wizję, styl.

Jakie materiały muszę przygtować pod projekt nawierzchni?

Potrzebne będą zdjęcia domu, otoczenia, rzut mapki geodezyjnej/powykonawczej, rzut przyziemia z wymiarami parteru domu, ewentualnie odręczny rysunek z sugestiami dla projektanta oraz Twoje inspiracje (zdjęcia, szkice).